ehlus-sunne

Switch to desktop Register Login

PROPIS ODGAĐANJA NAMAZA

U ime Allaha Milostivog Samilosnog, hvaljen neka je Uzvišeni Allah, i svjedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik.

Pet dnevnih namaza su vremenski određeni Kur'anom i Sunetom.

Kaže Allah Uzvišeni: "Zaista je namaz propisan vjernicima da ga obave u određeno vrijeme". (Prevedeno značenje 104 ajeta sure An-Nisa).

Kaže Allah Uzvišeni: "Obavljaj propisani namaz kad Sunce s polovine neba krene, pa do

noćne tmine, i namaz u zoru jer namazu u zoru mnogi prisustvuju". (Prevedeno značenje 78 ajeta sure An-Isra').

Kaže Allah Uzvišeni: "Redovno namaze obavljajte, naročito onaj krajem dana, i pred Allahom ponizno stojte". (Prevedeno značenje 238 ajeta sure Al-Baqara).

Prenosi Abdullah ibn U'mer, radijallahu a'nhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, objasnio sve namaze kad se obavljaju. (Bilježi ga Muslim u svojoj zbirci Ispravnih Hadisa. Hadis je dug pa ga nisam preveo detaljno).

Prenosi Enes, radijallahu a'nhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "To je namaz Munafika, sjedi jedan od njih sve dok počne Sunce zalaziti, zatim ustane klanjati četiri rekiata, ne spominje Allaha osim nešto malo". (Bilježi ga Muslim u svojoj zbirci Ispravnih Hadisa).

 

U Kur'anu Allah hvali one koji obavljaju namaz u njegovom određenom vremenu:

 

Kaže Uzvišeni: "I koji namaze svoje na vrijeme obavljaju". (Prevedeno značenje 9 ajeta sure Al-Mu'minun).

Kaže Uzvišeni: "koji namaze svoje budu na vrijeme obavljali". (Prevedeno značenje 23 ajeta sure Al-ma'arid).

Kaže Uzvišeni: "ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i namaz obavljaju i milostinju udjeljuju…". (Prevedeno značenje 37 ajeta sure An-Nur).

 

A isto tako u Kur'anu Allah spominje pokuđeno one koji namaz svoj kako treba ne izvršavaju:

 

Kaže Uzvišeni: ''A teško se onima koji, kada namaz obavljaju, namaz svoj kako treba ne izvršavaju''. (Prevedeno značenje 4 i5  ajeta sure Al-Ma'uun). Upitan je Abdulah ibn Mes'uud o značenju ovog Kur'anskog ajeta? Odgovorio je: ''To su oni koji namaz svoj u njegovo određeno vrijeme ne obavljaju''. (Tefsir Ibn Kesir).

Kaže Uzvišeni: "A njih smijeniše zli potomci, koji namaz napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći''. (Prevedeno značenje 59 ajeta sure Meryam). Kaže Ibn Kesir u tefsiru ovog Kur'anskog ajeta: ''Nisu oni napustili namaz, ali su napustili klanjanje u njegovom namaskom vremenu''. (Tefsir Ibn Kesir).

Iz svega ovog navedenog možemo doći do zaključka da je obavezno voditi brigu da se namaz obavlja u njegovom određenom vremenskom periodu.

 

-Kada je dozvoljeno da se odgodi namaz van njegovog određenog vremenskog perioda?

 

Ako je odgađanje namaza zbog opravdanog šerijatskog razloga, tada je dozvoljeno da ga spojimo sa drugim namazom.

Kaže Uzvišeni: "Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih''. (Prevedeno značenje 286 ajeta sure Al-Baqara).

 

Spajanje namaza imamo u dva slučaja:

 

Spajanje podne namaza sa ikindijom, i spajanje akšamskog namaza sa jacijom. A svejedno je u kojem namaskom vremenu će spojiti namaz. To se vraća njegovom razlogu i okolnostima koje su ga je zadesile.

 

- Koji su to šerijatski razlozi da se može odgoditi namaz iz njegovog određeno vremena i spojiti sa drugim namazom?

 

To su slijedeći slučajevi:

 

Imamo šerijatski razlog koji se tiče pojedinca najčešće, kao da je osoba musafir, ili bolestan, ili žena da je mustehada.

I imamo šerijatski razlog koji se tiče jedne skupine ljudi, kao da bude vrijeme sa jakom kišom, ili vremenskim nepogodama. Tada im je dozvoljeno da spoje namaz u džematu. Ili da je puno sunčan dan. Tada je dozvoljeno da odgode podne namaz, ali da ga klanjaju u njegovom vremenu prije ikindije namaza.

Kada malo bolje razmislimo vidimo da su ovo vanredna stanja i okolnosti. Ali za ovo imamo dokaz iz Šerijata.

Prenosi Abdullah ibn U'mer, redijallahu a'nhuma: "Vidio sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada požuri sa putovanjem odgodi namaz". A u drugoj predaji: " odgodi akšam namaz“. (Bilježi ga Buhari u svojoj zbirci Ispravnih Hadisa).

Prenosi Abdullah ibn U'mer, radijallahu a'nhuma: "Jedne mračne i hladne noći obavijestio nas je obavještajac da je  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio: "Klanjajte u svoji jahalicama''. (Bilježi ga Muslim u svojoj zbirci Ispravnih Hadisa).

 

Znači ovo je pitanje spajanja namaza. Većina učenjaka je na ovom stavu osim Ebu Hanife koji smatra da nije dozvoljeno spajati osim na dan Arefata podne sa ikindijom, i na Muzdelifi akšam sa jacijom. Dokazuje to sa hadisom kojeg prenosi Tirmizi: ''Ko spoji namaz sa namazom bez razloga, time je učinio veliki grijeh''. Medutim hadis je da'iif (slab).

 

A što se tiče odgađanja namaza pod izgovorom da radi, ili boravi u školi u to vrijeme, pa to se ne broji šerijatskim opravdanim razlogom da se odgađa namaz zbog toga jer je to svakodnevno stanje većine ljudi, a ne iznimno stanje.

Jer ako je osoba u Islamskoj sredini, pa tu su i Džamije i može sebi naći neki čist prostor u školskoj učionici da obavi namaz.

 

A ako je u osoba u neislamskoj sredini, pa nisam čuo da je neko nekome zabranio da obavi namaz. A posebno što farz namaz ne uzima od njega osim par minuta. Može sebi naći prazan prostor i klanjati na sedžadi.

Znam za jedan istinit slučaj, da su djevojčice klanjale ispred svoje škole u vrijeme pauze. I kad ih je vidjela diretorica škole odvela ih je u jednu učionicu i rekla im da tu ubuduće klanjaju. To se desilo u Luksemburgu.

Ovo su ta stanja kada je dozvoljeno odgoditi namaz i spojiti ga sa drugim namazom.

 

 

mr. Nihad Ljakić