ehlus-sunne

Switch to desktop Register Login

PROPIS NOŠENJA UMJETNIH ZUBI PRILIKOM UZIMANJA ABDESTA ILI GUSULA

Zahvala pripada samo Allahu, dželle zikruh. Salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, sve ashabe, kao i na sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Neki ljudi imaju sve umjetne zube koje nose, a neki imaju samo neke umjetne zube koje nose, i to su zubi koji se uglavnom mogu skidati. Da li je takvom čovjeku obavezno da skida takve zube kada želi da abdesti ili da se okupa radi nečistoće, ili ne?

 

 Poznato je u hanbelijskom mezhebu da su ispiranje usta i nosa od vadžiba (obaveznih stvari) prilikom abdesta i gusula (kupanja), te da su hanbelije jedini, među četiri mezheba ehlis-Sunneta, koji imaju ovo mišljenje. 

 

Hanefijski mezheb je na stavu da je ispiranje usta i nosa obaveza kod gusula, a ne kod abdesta.

 

Šafijski i malikijski mezheb su na stavu da su ispiranje usta i nosa sunneti kod abdesta i gusula.

 

Međutim ostao nam je habelijski mezheb, jer kod njih su ispiranje usta i nosa vadžibi (obaveze) kod abdesta i gusula.

 

Ispravno mišljenje: U ovoj mes’eli ispravno mišljenje imaju hanbelije, da je ispiranje usta i nosa obaveza i kod abdesta i kod gusula.

 

Dokazi:

 

- Allah, Uzvišeni kaže: „O vi koji vjerujete kada hoćete da namaz obavite lica svoja operite“, [El-Ma'ideh, 6]. Nos je dio lica, te nema niko da kaže da nos nije dio lica, a i usta su, također, dio lica, iako su u unutrašnjosti, imaju propis vanjskog dijela. Te zbog toga čovjek kada ispere usta prilikom posta ne kvari mu se post (jer usta imaju propis vanjštine).

 

- Također, hadis koji se nalazi u dva Sahiha, od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „…neka povuče vodu u nos, a zatim neka je išmrkne (izbaci)…“ Ovo je naredba, a osnova kod naredbe je obaveznost.

 

- I u hadisu Safvana, iako u njemu ima slabost: „…kada abdestiš isperi usta.

 

- Također, oni koji opisuju abdest Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u približno 22 sahih hadisa, ne spominju da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ikada izostavio ispiranje usta i nosa.

 

Prema tome, ostajemo na tome da su ipiranje usta i nosa vadžibi (obaveze). Da li je obavezno skidanje umjetnih stvari prilikom abdesta i gusula?

 

Šafije kažu da čovjek kada mu bude odsječen nos, a zatim uzme nos od zlata, kao što je preporučio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ashabu Arfedžu ibn Es’adu kada mu je odsječen nos u bitci kod Kulaba. Pa je napravio nos od srebra, a onda mu je nos imao neugodan miris jer se inificirao, pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio da napravi nos od zlata. [Ebu Davud, 4233 i 4234; en-Nesa'i, 2/286; et-Tirmizi, 1/328, i dr..]

 

Šafije kažu ako neko uzme nos od zlata da taj nos ima propis pravog vlastitog nosa, te da nije obavezno da ga skida prilikom uzimanja abdesta ili gusula, nego ga pere zajedno sa licem. I, također, kažu da čovjek ako mu bude odsječen vrh prsta i napravi taj vrh prsta od zlata, neće ga skidati prilikom abdesta ili gusula, jer taj dio ima propis osnovnog prvobitnog vlastitog dijela tijela.

 

Na osnovu ovoga, u vezi ove mes’ele (pitanja) kažemo da je ispravno mišljenje: da čovjeku nije obavezno da skida umjetne zube prilikom abdesta ili gusula, a to potkrepljuju dva dokaza:

 

1) Hadis Arfedže ibn Es’ada, radijellahu anhu: „pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da uzme nos od zlata“. Ovaj nos pokriva jedan dio od onoga dokle treba da dopire voda, ali i pored toga Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu nije naredio da skine taj nos prilikom abdesta ili gusula.

 

2) I, također, obzirom da je čovjeku pohvalno da nosi prsten, ali pored toga nije preneseno da treba da ga skida ili pomjera. Prsten je prepreka vodi da dospije do tijela, ali Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je isto tako nosio prsten, te nije potvrđeno da ga je skidao ili pomjerao. Obzirom da nije preneseno od njega u vezi toga znači da nije griješan, a prsten prekriva jedan dio prsta, ali ipak nije griješan zbog toga.

 

Prema tome čovjek neće pomjerati, niti skidati zube prilikom abdesta ili gusula jer možda u tome ima neka smetnja ili tegoba, kao što nije propisano da skida ili pomjera prsten koji mu je pohvalno nositi.

 

A Allah najbolje zna.

 

 

Prema djelu: „Fikhun-nevazil fil-’ibadat“ – prof. dr. Halid ibn ‘Ali el-Mušejkih.

 

 

Preveo i prilagodio: Adnan I. Muratović