ehlus-sunne

Switch to desktop Register Login

GOVOR IMAMA EHLI-SUNNETA AHMEDA B. HANBELA O ONOME KO NE KLANJA

Zahvala pripada Allahu i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.

Ebu Bekr Ahmed b. Muhammed b. el-Hallal el-Hanbeli, rahimehullah, naveo je u svome poznatom djelu "El-Džami'a" poglavlje koje je naslovio "Njegove riječi 'Onaj ko ostavi namaz počinio je nevjersvo'", pod kojim je naveo predaje od imama Ahmeda b. Hanbela, rahimehullah, o spomenutoj tematici.

 

 

Kaže Ebu Bekr El-Hallal:

 

1) Obavjestio nas je El-Abbas b. Muhammed El-Jemami u Tarsusu, rekao je: Pitao sam Ebu Abdullaha (tj. imama Ahmeda) o hadisu koji se prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Niko od Ehlu-tevhida ne može počiniti nevjerstvo grijehom kojeg počini.", pa je rekao: "Hadis je apokrifan (el-mevdu'u) i nema osnove! Šta je s hadisom Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 'Onaj ko ostavi namaz počinio je nevjerstvo.'?!" Zatim je bio upitan: "Da li takvoj osobi pripada nasljedstvo po vjeri?" Rekao je: "Ne nasljeđuje niti biva nasljeđivan!"

 

2) Obavjestio nas je Abdullah b. Ahmed, rekao je: "Upitao sam svoga oca o onome koji je ostavio namaz?" Rekao je: "Ovako se prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 'Između roba i nevjerstva je ostavljanje namaza.'!"

 

3) Jusuf b. Abdullah El-Iskafi me je pismom obavjestio da im je El-Hasan b. Ali El-Iskafi pričao kako je rekao: Rekao je Ebu Abdullah (tj. imam Ahmed) o ostavljaču namaza: "Ja o tome ne znam ništa drugo osim ono na što upućuje hadis u svojoj vanjštini. A što se tiče onog koji to tumači poricanjem obaveznosti, to mi je nepoznato, jer Omer, radijallahu anhu, kada je bio pozvat na namaz, rekao je: 'Nema udjela u islamu onaj koji je ostavio namaz."

 

4) Obavjestio me je Ahmed b. El-Husejn b. Hassan da je rekao: Upitan je Ebu Abdullah o onome koji ostavi namaz namjerno? Pa je kazao: "Između vjerovanja i nevjerovanja je ostavljanje namaza."

 

5) Obavjestio me je Ismet kako im je kazivao Hanbel da je čuo Ebu Abdullaha kako je rekao: "Nismo čuli da je ostavljanje nekog djela nevjerstvo osim namaza."

 

6) Obavjestili su me Muhammed b. Musa i Muhammed b. Dža'fer kako im je Ebul-Haris pričao da je rekao Ebu Abdullahu: "Ako ostavi namaz da li je nevjernik?" Rekao je: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Između roba i nevjerstva je ostavljanje namaza'" Pa sam rekao: "A šta ako vidiš čovjeka da je ustrajan na namazu pa ga zatim ostavi, i kaže mu se: 'Klanjaj!', a on kaže: 'Neću da klanjam!', ali nije rekao da namaz nije obavezan?" Imam Ahmed, rahimehullah, na to mu odgovori: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Onaj ko ostavi namaz počinio je nevjestvo!'"

 

7) Obavjestio nas je Ebu Davud da je čuo imam Ahmeda kako kaže: "Ako čovjek kaže: 'Neću da klanjam!' on je nevjernik!"

 

 

Amir I. Smajić