UČENJE DOVA NAKON ABDESTA

Zahvala pripada Allahu, dželle šanuh, Jednom i Jedinom. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.

Među običnim narodom rašireno je učenje određenih dova nakon abdesta koje su neutemeljene u sunnetu – praksi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Neki, također, spominju da je pohvalno nakon abdesta pručiti suru El-Kadr, ali i to je neispravno i izmišljeno.

Opširnije...

PROPIS UZIMANJA MESHA PO PODERANIM MESTVAMA I ČARAPAMA

Zahvala Allahu, dželle dželaluh, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na našeg Vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i na sve plemenite ashabe.  

Najispravnije od mišljenja islamskih učenjaka po ovom pitanju jeste dozvoljenost potiranja po oštećenim mestvama i čarapama. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je dozvolio činjenje mesha po mestvama i nije kao uslov za to postavio da budu neoštećene

Opširnije...

PRAVILO - U IBADETIMA SE NIŠTA NE ČINI, OSIM ONO ŠTO JE ALLAH PROPISAO

Zahvala pripada samo Allahu, a salavat i spas neka su na Allahovog Poslanika.

Islama je došao da izvede ljude iz slijeđenja strasti i kako bi postali dobrovoljni Allahovi robovi, kao što su to neminovno. Allah, dželle šanuhu, je stvorio ljudska bića da mu čine ibadet, te da urede svoj život na Zemlji po Njegovim naredbama i zabranama. Kaže Uzvišeni: "Džinnove i ljude sam stvorio samo zato da Mene obožavaju." (Ez-Zarijat, 56)

Opširnije...

DA LI PONAVLJATI EZAN ZA MUEZZINOM I UČITI DOVU NAKON EZANA KOJI JE PROUČEN PUTEM RADIJA ILI TELEVIZIJE?

Zahvala pripada samo Allahu, dželle zikruh. Salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, kao i na sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Ako se čuje ezan preko radija (ili televizije) da li on ima propis ezana, u smislu da li se ponavlja (i da li se uči dova nakon njega), ili on nema propis ezana. Npr. Čovjek upali radio i čuje ezan u nekom gradu, da li će on ponavljati taj ezan, i učiti dove i zikrove nakon

Opširnije...

BORAVAK ŽENE U MESDŽIDU U STANJU HAJZA

Učenjaci imaju tri mišljenja oko boravka žene u mesdžidu u stanju hajza[1]:

Prvo mišljenje: zabrana ulaska žene u mesdžid u stanju hajza.

Ovo je stav hanefijskog mezheba, zvanični mezheb malikija i šafija i rivajet od Ahmeda[2]. Dokazuju svoj stav sa ajetom i tri hadisa:

1- Kaže Uzvišeni u prijevodu značenja: "O vjernici, pijani ne prilazite namazu, sve dok ne budete znali šta izgovarate, i kada ste džunubi - osim ako ste putnici - sve dok se

Opširnije...

PROPIS NOŠENJA UMJETNIH ZUBI PRILIKOM UZIMANJA ABDESTA ILI GUSULA

Zahvala pripada samo Allahu, dželle zikruh. Salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, sve ashabe, kao i na sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Neki ljudi imaju sve umjetne zube koje nose, a neki imaju samo neke umjetne zube koje nose, i to su zubi koji se uglavnom mogu skidati. Da li je takvom čovjeku obavezno da skida takve zube kada želi da abdesti ili da se okupa radi nečistoće, ili ne?

Opširnije...

OBREDI HADŽDŽA I UMRE PO 4 MEZHEBA U 100 MES'ELA

 OBREDI HADŽDŽA I UMRE PO 4 MEZHEBA U 100 MES'ELA 

Opširnije...

ŠTA ZNAČI KURBAN KOD ISLAMSKIH PRAVNIKA 1.DIO

Propisi vezani za Kurban (Udhijetu). (Prvi dio)

Hvaljen neka je Uzvišeni Allah, i neka je mir i spas na Njegovog posljednjeg Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.
Kurban (Udhijetu) jezički znači: Ovca koja se kolje na dan Bajrama (Lisanu Areb).

A kurban (Udhijetu) šerijatski znači: Ono što se kolje približavajući se Allahu u bajramskim danima, s tim da taj kurban ispunjava svoje uvjete (Hasijetu Ibnu Abidin).

Opširnije...

ŠTA ZNAČI KURBAN KOD ISLAMSKIH PRAVNIKA 2.DIO

Jedan kurban je dovoljan za jednu osobu i njegovu porodicu (Drugi dio).

Hvaljen neka je Uzvišeni Allah, i neka je mir i spas na Njegovog posljednjeg Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Većina islamski učenjaka smatra da je kurban potvrdženi sunnet svakom ko je u mogućnosti za to, time je kurban lična obaveza te osobe (fard-ajn). A što se tiče njegove porodice to je fard-kifaje tj. spada sa njih ta obaveza ako njihov staratelj to obavi i

Opširnije...

33 BITNE NAPOMENE O KLANJU KURBANA...

1.) klanje kurbana propisano je Kur'anom, Sunnetom i konsenzusom islamskih učenjaka,

 

2.) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za kurban je zaklao dva crno-bijela rogata ovna,

 

3.) od sunneta je da čovjek svojom rukom zakolje vlastiti kurban ako je u mogućnosti,

Opširnije...