NAJBOLJI DANI U GODINI I KAKO IH ISKORISTITI

Sva hvala pripada samo Allahu, neka su salavati i selami na Allahovog Poslanika, na njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe!

Allahovi robovi, od Allahove dobrote prema nama – a Njegove dobrote prema nama su doista brojne -jeste i ta što nam On Uzvišeni s vremena na vrijeme daje posebne prilike, određene dane, u kojima se pokornost prema Njemu Svevišnjem povećava i u kojima On Uzvišeni obilno daruje, spušta Svoju milost. Istinski je nesretnik onaj koji se ne posveti

Opširnije...

PROPISI SKRAĆIVANJA KOSE ILI NOKTIJU U DESET DANA ZIL-HIDŽETA ZA ONOG KO ŽELI KLATI KURBAN.

Hvaljen neka je Uzvišeni Allah onako kako dolikuje Njegovoj Veličini i Vlasti. Svjedočim da nema nikog kojem pripada istinski ibadet osim Allaha Jedinog, koji nema suparnika niti sudruga. I svjedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik. 

Bilježi Muslim u svojoj zbirci ispravnih hadisa (broj hadisa: 1977) od Umu Seleme, žene Allahovog poslanika, rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Kada vidite mlađak mjeseca Zul-Hidžeta, a neko od vas želi da zakolje kurban, pa neka se ustegne od

Opširnije...

DA LI JE ONAJ KOJI NE OBAVI HADŽDŽ, A U MOGUĆNOSTI JE, NEVJERNIK ILI MUSLIMAN GREŠNIK

Zahvala pripada Allahu, azze ve dželle, Jednom i Jedinom, i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. 

Imajući u vidu da je obavljanje hadžda jedan od ruknova islama i temeljnih dužnosti svakog muslimana, radi mnogih kur'ansko-hadiskih tekstova koji ukazuju na njegovu veliku bitnost i uzvišeno mjesto u dini-islamu, islamski učenjaci govorili su u svojim djelima detaljno o njegovim propisima. 

Opširnije...

DA LI DODIRIVANJE ŽENE KVARI ABDEST?

Zahvala pripada Allahu, dželle še'nuh, Jednom i Jedinom. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.  

 

Islamski učenjaci po ovom pitanju imaju tri poznata mišljenja:  

Prvo mišljenje: da dodirivanje žene kvari abdest, u svakom slučaju i bez izuzetaka. Ovo je zvanični stav u Šafijskom mezhebu i jedan rivajet (predaja) od imama Ahmeda b. Hanbela,

Opširnije...

PROPIS ODGAĐANJA NAMAZA

U ime Allaha Milostivog Samilosnog, hvaljen neka je Uzvišeni Allah, i svjedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik.

Pet dnevnih namaza su vremenski određeni Kur'anom i Sunetom.

Kaže Allah Uzvišeni: "Zaista je namaz propisan vjernicima da ga obave u određeno vrijeme". (Prevedeno značenje 104 ajeta sure An-Nisa).

Kaže Allah Uzvišeni: "Obavljaj propisani namaz kad Sunce s polovine neba krene, pa do

Opširnije...

Propisi mesha po mestvama

Dokaz propisanosti
Hadis El-Mugire b. Šu'beta, radijallahu anh, koji je prilikom abdesta htio da skine Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi mestve, pa mu je rekao Vjerovjesnik: „Ostavi ih, doista sam ih obukao na čistoću!“

Uvjeti mesha po mestvama

1- Da se mestve obuku na čistoću, tj. abdest. 2- Da mestve budu sačinjene od dozvoljenog

Opširnije...

Propisi tejemmuma

Dokaz propisanosti tejemmuma

Uzvišeni Allah je rekao: „... pa ako ne nađete vode, onda dotaknite čistu zemljanu površinu i potarite svoja lica i svoje ruke njome.“ (Prijevod značenja El-Maida, 6.)

Vrijeme propisivanja

Tejemmum je propisan kako se spominje u hadisu Aiše, radijallahu anha, kod Buharije i Muslima, na jednom od Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, putovanja na kojem je

Opširnije...

Propisi abdesta

Dokazi propisanosti i obaveznosti abdesta

Uzvišeni Allah je rekao: „O vjernici, kada ustanete namaza da obavite, vi svoja lica operite, i svoje ruke do iza laktova, svoje glave potarite, i svoje noge do iza članaka operite.“ (Prijevod značenja El-Maida, 6.)

Ebu Hurejre, radijallahu anh, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Allah neće primiti ni od jednog od vas namaz kada učini nešto čime se

Opširnije...

Propisi šerijatskog kupanja

Dokaz propisanosti i obaveznosti kupanja

Uzvišeni Allah je rekao: „O vjernici, kada ustanete namaza da obavite, vi svoja lica operite, i svoje ruke do iza laktova, svoje glave potarite, i svoje noge do iza članaka operite, a ako ste džunubi, onda se okupajte...“(Prijevod značenja El-Maida, 6.)

Takođe je Uzvišeni rekao: „... i klonite se žena dok su u menstruaciji! Ne

Opširnije...

Nečistoće i načini njihova otklanjanja

Nedžaset je sve ono što je u svojoj osnovi nečisto i čega je Šerijat naredio da se kloni. Obaveza je otklonuti od sebe nečistoću. Uzvišeni Allah je rekao: „I svoju odjeću očisti!“ (Prijevod značenja El-Muddessir, 4.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Većina kaburske patnje je zbog mokraće.“

Osnovno sredstvo za otklanjanje nečistoće je voda zbog riječi Uzvišenog Allaha:

Opširnije...