ehlus-sunne

Switch to desktop Register Login

OBAVLJANJE HADŽDŽA I ISKRENO POKAJANJE

Zahvala pripada Allahu, azze ve dželle, i neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika, časnu porodicu i sve plemenite ashabe.

Obavljanje hadždža i umre su dva najvrijednija djela koja se mogu učiniti u ovim mubarek danima mjeseca zul-hidždžeta. Na to upućuju mnogi kur'ansko-hadiski tekstovi.

Allah, dželle še'nuh, rekao je: "Hadždž je u određenim mjesecima; onom ko se obaveže da će u njima hadždž obavljati nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi,

i nema svađe u danima hadždža. A za dobro koje učinite Allah zna. I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni!

 

Ne pripisuje vam se u grijeh ako od Gospodara svoga molite da vam pomogne da nešto steknete. A kada pođete sa Arefata, spominjite Allaha kod meš'aril-harama; spominjite Njega, jer vam je On ukazao na pravi put, a prije toga ste bili u zabludi. Zatim krenite odakle kreću ostali ljudi i tražite od Allaha oprosta, jer Allah, uistinu, prašta i samilostan je.

 

A kad završite obrede vaše, opet spominjite Allaha, kao što spominjete pretke vaše, i još više Ga spominjite! Ima ljudi koji govore: "Daj Ti nama, Gospodaru naš, na ovom svijetu!" Takvi na onom svijetu neće imati ništa. A ima i onih koji govore: "Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju!"  Njih čeka nagrada koju su zaslužili! – A Allah brzo sviđa račune.

 

I spominjite Allaha u određenim danima. A ni onome ko požuri i ostane samo dva dana nije grijeh; a neće se ogriješiti ni onaj koji se dulje zadrži, samo ako se grijeha kloni. I bojte se Allaha i znajte da ćete svi biti pred Njim sakupljeni." (El-Bekare, 197-203)

 

Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Umra do umre briše grijehe počinjene između njih, a za ispravno obavljen, primljen, hadždž nema druge nagrade do Džennet." Bilježe ga Buhari (1773) i Muslim (1349).

 

Amr b. el-As, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Primanje islama briše ono što je prethodilo od grijeha, obavljanje hadždža briše ono što je prethodilo, činjenje hidžre briše ono što je prethodilo." Bilježi ga Muslim u (121).

 

Ebu-Hurejre, radijellahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko bude hodočastio ovaj Hram, i ne bude se sastajao sa suprugom (misli se na spolni odnos i naslađivanje), i ne bude činio velike grijehe, vratit će se kući kao na dan kada ga je majka rodila." Bilježe ga Buhari (1819) i Muslim (1350).

 

Zatim, znajte, dragi brate i sestro u islamu, da smo svi obavezni pokajati se Uzvišenom Allahu, azze ve dželle, od svih loših djela i grijeha, velikih i malih, svejedno radilo se o hadžiji ili onome ko je kod kuće, kako bi tako postigli Allahov oprost i stekli Njegovu milost.

 

Allah, Uzvišeni, rekao je: "I požurite ka oprostu Gospodara svoga i Džennetu koji je prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje. Za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine. I za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? – i koji svjesno u grijehu ne ustraju. Njih čeka nagrada – oprost od Gospodara njihova i džennetske bašče kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupili!" (Alu Imran, 133-136)

 

"O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, uveo..." (Et-Tahrim, 8)

 

"I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite." (En-Nur, 31)

 

Enes b. Malik, radijellahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Doista se Allah obraduje pokajanju Svoga roba, kada se pokaje, više nego kada bi jedan od vas bio na jahalici u pustinji, i zatim mu pobjegla jahalica sa hranom i pićem, i tako izbeznađen, žalostan, odsjeo u hladu drveta, i dok je u takvom stanju iznenada je ugleda ispred sebe i prihvati za njenu uzdu, i uzvikne pogrešno od žestine radosti: "O Allahu, Ti si moj rob a ja Tvoj gospodar!" Bilježi ga Muslim (7136).

 

Egarr b. Jesar el-Muzeni, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "O ljudi! Pokajte se Allahu i zatražite od Njega oprosta, jer se ja, zaista, pokajem u jednom danu stotinu puta." Bilježi ga Muslim (7034), od u u predaji kod Buharije (5948) od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu: "Doista ja zatražim oprosta od Allaha, i pokajem mu se, u jednom danu više od sedamdeset puta."

 

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Da sin Ademov ima punu dolinu zlata zasigurno bi poželio da ima dvije doline, i neće mu napuniti usta osim zemlja, a Allah prima pokajanje onoga ko se pokaje." Bilježe ga Buhari (6075) i Muslim (2462).

 

Allah, dželle še'nuh, najbolje zna.

 

 

Amir I. Smajić