ehlus-sunne

Switch to desktop Register Login

POUKE I PORUKE IZ HIDŽRE

Neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova. Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, njegove ashabe i sve koji ih slijede u dobru do Sudnjega dana.

Allah, subhanehu ve te'ala, poslao je Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, s Knjigom u koju nema nimalo sumnje, s Knjigom koja upućuje na Pravi put, s Knjigom kojoj je laž strana, ne može joj prići ni sa jedne strane, s Knjigom u kojoj je odgovor za sve životne probleme, ništa u Kur'anu nije izostavljeno, sve je pojašnjeno! Allahov Poslanik, sallallahu

Klikova: 2072

Opširnije...

IZBORI I GLASANJE

Od literature, do koje sam došao prilikom pripremanja ove teme mimo fetvi savremenih učenjaka, koja opširnije obrađuje tematiku izbora i glasanja su četiri knjige:

Prva: magistarska disertacija pod naslovom "Izbori i njegovi propisi u islamskom pravu" autora Fahda El-'Adžlana odbranjena na Univerzitetu Melik Saud.

Od stvari koje je bitno spomenuti na ovom mjestu koje obrađuje ova studija je sljedeće: Definicija glasanja – glasanje je način na osnovu kojeg građani ili dio njih izaberu one sa

Klikova: 2402

Opširnije...

ŠTA SE PODRAZUMIJEVA POD ARŠOM

Oko značenja i tumačenja termina i riječi Arš koja je spomenuta na nekoliko mjesta u Kur'anu kod učenjaka ovog Ummeta ima više mišljenja. Naravno, jedno od tih mišljenja je ispravno, a to je ono na čemu je Ehlus-sunne vel-džema'a. U arapskom jeziku riječ Arš ima više značenja između kojih je i značenje prijestolja.
Stavovi i mišljenja učenjaka oko značenja i tumačenja termina i riječi Arš su sljedeća:

Klikova: 3078

Opširnije...

DA LI SU DJED I RODITELJI POSLANIKA, sallallahu alejhi ve sellem, UMRLI KAO MUŠRICI

Djed Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:
Govor o djedu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je dio govora o Ehlu fetreta, a značenje fetreta, kao što kaže Ibn Kesir, je:

period između dva poslanika, poput prekida poslanstva između Isa'a, alejhi sselam, i Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. (Tefsirul-kur'anil-azim, 2/35).

Učenjaci su ljude koji se ubrajaju u Ehlu fetret podijelili u dvije vrste:

Klikova: 2770

Opširnije...

DA LI U SNOVIMA DUŠE ŽIVIH I UMRLIH MOGU KONTAKTIRATI

Pitanje kontaktiranja duša umrlih sa dušama živih u snovima je veoma aktuelno, zanimljivo i interesantno. Nerijetko čujemo kako je neko sanjao preminulog rođaka, oca ili majku nakon njihove smrti, te sa njim razgovarao o njegovom stanju u kaburskom životu. Ili se dešava da umrla osoba u snovima traži da za nju daju sadaku, uče Kur'an i slično. Ili da u snovima vidi da je umrla osoba u prelijepim baščama, zelenilu, vrtovima. Ponekad umrla osoba dolazi u snove i traži od onog ko je sanja da rade određeno djelo ili prestanu

Klikova: 4258

Opširnije...

DA LI SE DUŠE UMRLIH U ZAGROBNOM ŽIVOTU MEĐUSOBNO ZIJARETE I POSJEĆUJU

Ovo pitanje govori o poznatoj mes'eli: da li se duše stanovnika kaburova i mezarja međusobno zijarete, što znači da li se međusobno i znaju, prepoznaju, razgovaraju i pričaju o prošlosti.

O ovoj temi su opširnije govorili Kurtubi u svojoj knjizi "Et-Tezkire" i Ibnul-Kajjim u knjizi "Er-Ruh", Sujuti u knjizi "Bušrel-keibi bilikail-habibi" i mnogi drugi učenjaci u svojim fetvama.

Klikova: 1757

Opširnije...